RUSI I UKRAJINCI OS NDH 1941. - 1945.

AKCIJA

Cijena: 26.53 €

Akcijska cijena: 13.26 €

Autor: Samcevič Andrej Andreevič

Broj stranica: 382

Broj fotografija: 39

Uvez: meki

Boja knjižnog bloka: crno-bijela

Format: 16,5 x 24 cm

Godina izdanja: 2015..

O knjizi

Rusi i Ukrajinci u oružanim snagama Nezavisne Države Hrvatske 1941. – 1945. godine

Glavna svrha ove monografije jest cjelokupna i podrobna analiza službi i dužnosti imigranata iz istočne Europe (Rusa i Ukrajinaca) u redovima hrvatske vojske u razdoblju od 1941. do 1945. godine, a također i raznih poznatih biografija pojedinih vojnika. U posljednja dva desetljeća u raznim zemljama bivšeg SSSR-a postoji povećani interes o temama povezanima s kolaboracionizmom građana SSSR-a i predstavnika raznih nacionalnih emigracijskih zajednica u razdoblju Drugoga svjetskog rata. Taj interes je prvenstveno evidentan u suvremenoj povijesnoj literaturi. Međutim, takva literatura je donekle problematična, jer se fokusira uglavnom na suradnju izbjeglica iz emigratskih sredina (ruske, ukrajinske, bjeloruske i dr.) s kolaboracionistima u redovima njemačkih oružanih snaga, te raznih nacionalnih jedinica za podršku koje su ustrojili Nijemci. Rjeđe su istraživači i povjesničari pred sebe postavljali zadatak razmatranja aspekata kolaboracionizma emigranata s vojnim i političkim rukovodstvom Trećeg Reicha u predratnom razdoblju. Isto tako, vrlo malo pozornosti su posvećivali temama o službi Rusa i Ukrajinaca u oružanim snagama savezničkih zemalja Njemačke. Dovoljno je napomenuti to, što se ne može imenovati gotovo niti jedna znanstvena monografija na ruskom ili ukrajinskom jeziku koja je u cijelosti posvećena toj problematici. Iznimka bi tome najvjerojatnije mogao biti samo rad ruskog povjesničara Sergeja Smirnova iz 2012. godine, tiskan u svega 70 primjeraka, te knjiga koja je izdana dvije godine kasnije, autora i ruskog istraživača Jevgenija Jakovkina, posvećena ruskim vojnicima u dalekoistočnoj vojsci Mandžukuoa.

Ruske i ukrajinske vojne osobe bile su u strukturama hrvatskih oružanih snaga tijekom cijele njezine povijesti. Mnogi od njih obnašali su dovoljno visoke i odgovorne dužnosti, posebno u strukturama ratnog zrakoplovstva i sanitetske službe. Vjerojatno neće biti pretjerano reći i to da su iskustva veterana I. svjetskog rata i Građanskog rata nesumnjivo bila od velike pomoći vojnim snagama Hrvatske. Iako mladi vojnici, često su se pokazali u borbenim okolnostima na najbolji način.

Posebno je pitanje o službi Rusa u redovima elitne Ustaške vojnice, za koju su vojnici i časnici prolazili rigoroznu selekciju po raznim elementima, uključujući i nacionalno-rasne kriterije. Mora se napomenuti kako se ne radi o nekim izdvojenim nacionalnim sastavima, kao što je to npr. bilo u analognim vojnicama njemačkih postrojbi SS-a, već o visoko kvalitetnim časnicima i vojnicima koji su se borili rame uz rame sa svojim hrvatskim sugrađanima, ne samo pod zapovjedništvom Hrvata nego su im i sami zapovijedali.

Sudbina tih vojnih osoba, koje su preživjele rat, bila je vrlo raznolika. Jedni su tiho preživjeli svoj vijek u socijalističkoj Jugoslaviji, drugi su bili likvidirani odmah po završetku rata, a treći su se raspršili po raznim zemljama svijeta, najviše u SAD i države Južne Amerike. Neki su bili više ili manje aktivni u društvenom životu svojih nacionalnih zajednica, a drugi nisu.

__________________________________

Основной целью данной монографии автор видит максимально подробное рассмотрение аспектов службы выходцев из Восточной Европы (русских и украинцев) в рядах хорватской армии в период 1941 – 1945 гг., а так же различных обстоятельств биографий отдельных военнослужащих.

В последние два десятилетия в различных странах бывшего СССР достаточно большой интерес вызывают вопросы, связанные с темой коллаборационизма граждан СССР и представителей различных национальных эмигрантских сообществ в период второй мировой войны.  Этот интерес находит отражение в первую очередь в современной исторической литературе. При этом, если говорить о рассмотрении в данной литературе проблем, связанных с коллаборационизмом выходцев из эмигрантской среды (русской, украинской, белорусской и других), основное внимание уделяется вопросам, связанным со службой представителей эмиграции в рядах вооруженных сил Германии, а так же созданных немцами различных национальных вспомогательных подразделений. Реже исследователи ставят перед собой задачу рассмотрения аспектов сотрудничества эмигрантов с военным и политическим руководством Рейха в довоенный период. И совсем мало внимания уделяется теме службы русских и украинцев в вооруженных силах стран-союзников Германии. Достаточно сказать, что нельзя назвать почти ни одной научной монографической работы на русском или украинском языке, целиком посвященной этой проблеме. Исключение составляют, вероятно, только изданная в 2012 г. тиражом всего 70 экземпляров работа российского историка Сергея Смирнова и увидевшая свет на два года позже книга так же российского исследователя Евгения Яковкина, посвященные русским военнослужащим в армии дальневосточного государства Манчьжоу-го.

Русские и украинские военнослужащие оставались в составе хорватских вооруженных сил на всем протяжении их истории. Многие из них занимали достаточно высокие и ответственные должности, особенно в структуре военно-воздушных сил и санитарной службы. Вероятно, не будет преувеличением сказать и то, что их опыт ветеранов первой мировой и гражданской войн, бесспорно, оказал большую помощь войскам Хорватии. Хотя и молодые военнослужащие зачастую так же показывали себя в боевой обстановке наилучшим образом.

Особняком стоит вопрос о службе русских в рядах элитарной Усташской войницы, солдаты и офицеры которой проходили жесткий отбор по самым разным, в том числе и национально-расовым критериям. Отдельно оговоримся, что речь идет не о неких отдельных национальных частях, как это было, например, в аналогичных войнице германских войсках СС, а о полноценных офицерах, сражавшихся плечом к плечу со своими хорватскими согражданами, не только подчинявшихся хорватам, но и командовавших ими же.

Судьба тех военнослужащих, кто пережил войну, сложилась по-разному. Одни тихо доживали свой век в социалистической Югославии, другие были расстреляны сразу же после войны, третьи оказались заброшены в разные страны мира, в основном в США и государства Южной Америки. Некоторые принимали более или менее активное участие в общественной жизни национальных общин, другие – нет.

Sadržaj

UVOD

Glava I.

Opće karakteristike razmještaja emigracije na teritoriju Hrvatske

1. Osnove pravnog statusa i upravni organi ruskih i ukrajinskih zajednica

2. Političke i javne organizacije koje su djelovale u krugu emigracijskih zajednica u Hrvatskoj, izdavaštvo

3. Sudjelovanje ruskog klera u razvoju Hrvatske pravoslavne crkve

4. Ruski i ukrajinski emigranti u državnoj službi, društvenom i kulturnom životu NDH

5. Promjene u životu imigranata nakon početka rata između Njemačke i SSSR-a

6. Žrtve rata

Glava II.

Stvaranje hrvatskih oružanih snaga. Pojava ruskih i ukrajinskih vojnika u njihovim redovima

Glava III.

Emigranti u kopnenoj vojsci NDH

1. Rusi i Ukrajinci u kopnenim postrojbama NDH na Balkanu

2. Rusi i Ukrajinci u hrvatskim pješačkim postrojbama na Istočnom bojištu

3. Ukrajinska legija

Glava IV

Ruska krila Hrvatske

1. Na nebu Balkana

2. Na Istočnom bojištu

Glava V.

Ratna mornarica

Glava VI.

Garda poglavnika Pavelića. Ruske ustaše

Zaključak

Dodatak. Istočni trag u hrvatskom SS-u

Izvori i literatura

Bilješka o autoru

Usporedni činovi

Fotografije