POMORSKO ZRAKOPLOVSTVO NA JADRANU 1918-1991.

AKCIJA

Cijena: 349.00 kn

Akcijska cijena: 279.92 kn

Autori: Danijel Frka, Bojan Dimitrijević

Broj fotografija: 397

Uvez: tvrdi

Boja knjižnog bloka: crno-bijela

Format: 23 x 28 cm

Godina izdanja: 2016..

Naruči

O knjizi

U vrijeme sveopće informatizacije i globalizacije prosječno školovanome korisniku interneta postalo je dostupno nebrojeno more podataka iz svjetskih arhiva do kojih je lako doći jednostavnim pritiskom nekoliko tipki računala. Napredne i bogate zemlje digitalizirale su većinu svojih dokumentarnih arhiva učinivši tako u trenutku dostupnim podatke i dokumente na koje se ranije moralo čekati mjesecima. Pa ipak, knjiga kao najstarije sredstvo pohran­jivanja informacija nije izumrla te se i danas i dalje intenzivno koristi usprkos konkurenciji u obliku ogromnog broja digitaliziranih književnih izdanja. Kao autori odlučili smo dati svoj do­prinos istraživanju naše zajedničke zrakoplovne povijesti i pretočiti to upravo u knjigu, tiskano izdanje o pomorskom zrakoplovstvu na Jadranu.

Naša knjiga pokušaj je da se na jednome mjestu prikaže razvojni put pomorskog zrakoplo­vstva na istočnoj obali Jadrana nakon završetka Prvog svjetskog rata, točnije od osnivanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, zatim kroz razdoblje Kraljevine Jugoslavije te u vrijeme postojanja poslijeratne Jugoslavije sve do njezina kraja 1991. godine. U knjizi je opisan nas­tanak pomorskog zrakoplovstva nakon završetka Prvog svjetskog rata i postupno stasanje pomorskog zrakoplovstva u godinama između dvaju ratova. Tada je pomorsko zrakoplovst­vo još uvijek tražilo svoj put i lutalo u razvojnim koncepcijama. No to je bilo i vrijeme nastanka domaće (jugoslavenske) zrakoplovne industrije koja je, iako skromna u usporedbi s razvijenim industrijama velikih zemalja, stvorila više tipova hidroaviona od kojih neki nisu zaostajali ni za suvremenim konstrukcijama razvijenijih i puno bogatijih zemalja. Usprkos tome razvojni put domaćih konstrukcija bio je težak i spor pa je Zapovjedništvo Mornarice moralo tražiti izlaz u uvozu stranih tipova ratnih i školskih hidroaviona. I dok su se neki tipovi pokazali vrlo uspješnim (npr. Dornier Do J Wal), druge je tipove pratila (kao što je Dornier Do D) loša reputacija još od uvođenja u naoružanje pa sve do njihova umirovljenja niz godina kasnije. Knjiga obiluje opisima borbenih hidroaviona, prikazani su školski tipovi i opisano je djelovanje pomorskog zrakoplovstva u Travanjskom ratu. Poseban dio posvećen je eskadrili pomorskog zrakoplo­vstva koja je tijekom 1941/42. djelovala u sklopu RAF-a na Bliskom istoku (Abukir), kao i partizanskom hidroavionu tipa Fleet koji je kao svojevrstan kuriozitet obilježio dio naše ratne povijesti. Na koncu, vrlo iscrpno opisano je poslijeratno naoružanje zrakoplovnim materija­lom kao i djelovanje zrakoplovnih jedinica socijalističke Jugoslavije, čiji je zadatak bio ob­rana i nadzor Jadranskog mora unutar granica teritorijalnih voda. Ovo posljednje poglavlje završava početkom devedesetih godina prošlog stoljeća opisom djelovanja zadnjih akcija protupodmorničkih i drugih helikoptera nad Jadranom prije konačnog raspada Jugoslavije.

Posebno vrijedan dio ove knjige predstavlja velik broj do sada neobjavljenih fotografija koje svjedoče o vrlo intenzivnom i dinamičnom razvitku pomorskog zrakoplovstva na Jadranu. U više od 60 profila hidroaviona i helikoptera u boji može se pratiti razvitak zrakoplovne tehnike na prostoru bivše Jugoslavije tijekom sedam desetljeća, uz obilje podataka o njihovu bojanju i označavanju. I nakraju brojni prilozi u obliku tablica i popisa dodatno pridonose cjelovitosti materijala predstavljenih u knjizi.

In the era of the globalization and social networks, the average users are able to easily access countless historical data from various archives and institutions by pressing a few keys on the keyboard of the computer. The rich and prosperous countries had most of their archives digitalized, making their contents available to the widest public in a matter of seconds. However, the book, being the oldest means for the data storing, is still available and is being used despite the obvious advantages of the digital aids. As the authors, we have decided to publish our research on one part of our aeronautical history, and that is how the book on the naval aviation history in the Adriatic was born.
In our book, we have tried to describe the history of the naval aviation from the end of the World War I, through the birth of the State of Serbs, Croats and Slovenians, the Kingdom of Yugoslavia, until 1991, the year of the disintegration of the SFR Yugoslavia.
The book describes the birth of the Naval Air Force after the end of the World War, and its growth in the period between the wars. At that time, the Naval Air Force was still searching its best development concept. This was the time of the birth of the national aircraft industry, which, although modest in comparison to the developed countries, created several types of seaplanes that were in line with the modern European designs. However, the development was not easy, so the Navy Command had to search for the foreign types of aircrafts. And, while some types proved to be very successful (Dornier Do JWal), the others were a complete failure, and earned a bad reputation (Dornier DoD). The book abounds in the technical descriptions of all kinds of seaplanes, and a special part is dedicated to the April war in 1941 and the activities of the Yugoslav seaplane squadron within the RAF in Egypt 1941-42, as well as the only seaplane (Fleet) in the Tito’s Partisan forces in 1943.
Finally, there is a detailed account given about the post-WWII development of the AF units, that performed the tasks and duties to protect the vast area of the Adriatic coast. This chapter closes with the last years of the nineties of the past century, describing the last actions of the helicopter units of the Yugoslav Air Force, before the disintegration of Yugoslavia.
A specially valuable part of this book is a large number of previously unpublished photographs, which testify to the intensive and dynamic development of the naval aviation on the Eastern Adriatic coast. It contains more than sixty color profiles of the seaplanes and the helicopters which describe their development during the seven decades of their existence, as well as their colours, camouflage and markings. And finally, numerous appendices in the form of tables and lists serve as the useful addition to the material introduced in the book.