JNA U HRVATSKOJ I SLOVENIJI

AKCIJA

Cijena: 349.90 kn

Akcijska cijena: 99.90 kn

O knjizi

Rukopis nudi istraživačku sliku armije Titove Jugoslavije u njenih 46 godina postojanja na prostoru Hrvatske i Slovenije. Autor se opredijelio za te dvije republike sljedeći organizacijsku shemu JNA u čitavom periodu, koja je u teritorijalnom smislu bila organizirana u vojnu oblast u Zagrebu, a koja je uključivala i Sloveniju u svoj sastav. Ova organizacijska struktura bila je na snazi u periodima 1948-1969. i od 1988. do 1991. godine.

Rad je strukturiran kronološki. Autor vodi čitatelja od prvih poratnih godina, preko nekoliko reorganizacija 1948, 1959, 1964-1966, 1968, sve do vremena kraja 1980-tih, kada dolazi do većih redifinicija obrambene politike i uvođenja koncepta organizacije s kojim je JNA ušla u rat 1991. godine. Autor daje detaljan pregled njenog mirnodopskog organizacijskog i tehnološkog razvoja u čitavom periodu. Također, on kombinira znalački epizode iz svakodnevnog života vojske, koji se lako i dopadljivo čitaju, sa vojno-diplomatskom historijom, u kojima prolaze nebrojeni akteri vojnopolitičkog konteksta u kojemu se nalazila Titova Jugoslavija u epohi hladnog rata.

Ovaj rukopis uspjeva pružiti što širi spektar života armije jugoslavenske države u naznačenom periodu. Dimitrijevićev rad ističe interakciju države, partije i armije u procesu takozvanog stvaranja „novog čovjeka“, sistematske pristunosti armije izvan kasarne, njezino učešće u svim političkim zbivanjima, kao i visoku prisutnost i dominaciju partije u armiji.

Svojim obimom obuhvaća gotovo sve aspekte i probleme u vremenu krcatim bremenitim događajima. Istraživački fokus autora kretao se od strukture armije, preko unutrašnjeg života, do sigurnosnih iskušenja kakvi su bili sukob s Informbirooom, Tršćanska kriza, agresija snaga Varšavskog pakta na Čehoslovačku, događaji u Hrvatskoj početkom 1970-tih i unutrašnjih turbulencija 1980-tih. Izazova je bilo zaista previše, i sva su produžavala stanje ratne opasnosti iz godine u godinu, još za dugo u miru.

Kolega Dimitrijević je obradio i vojno-diplomatsku aktivnost armije, a posebno tokom intenzivne epohe približavanja zapadnim zemljama tokom 1950-tih. Ono što je posebno upečatljivo je drastično pomjeranje od ideloški sovjetizirane vojske do vojske bliske NATO-u. I to sve za svega nekoliko godina.

Zahvaljujući istraživanjima u beogradskom Vojnom arhivu, autor također prvi put iznosi ulogu armijske službe sigurnosti, poznate kao KOS, koju prati u najvećem djelu rada na arhivskoj građi. Ovo je posebno bitno za razumijevanje unutrašnje prirode JNA u toku njenog postojanja.

Dvije su posebne osobenosti ovog rada koji zaslužuje pažnju svih koji se na bilo koji način bave historijom Jugoslavije u hladnom ratu:

– korištenje do sada neobjavljene, a dijelom i još uvijek „zatvorene“ građe koja se čuva u Vojnom arhivu u Beogradu, koja ovaj rad čini u jednom dijelu potpuno novim, jer nam pruža na uvid građu koja će još dugo biti nedostupna za istraživače u Hrvatskoj i Sloveniji

– ilustrativni blokovi s oko 300 fotografija, u kojima je autor dao vizuelnu historiju JNA u ovom periodu. Dobar izbor sekvenci iz života armije učinit će ovu knjigu dopadljivom za širi čitateljski krug. Ono što se vidi iz potpisa fotografija je da je većina prikupljenih fotografija uglavnom iz Vojnog arhiva (Foto-centra JNA), autorove kolekcije kao i iz nekoliko drugih privatnih kolekcija, koje ovaj izbor čine potpuno autentičnim.

Svojim istraživanjem, stilom pisanja i visokom objektivnošću, kolega Dimitrijević je ovaj rad učinio čitljivim i nezaobilaznim ne samo za hrvatsku i slovensku stručnu i drugu publiku, već za čitav prostor bivše Jugoslavije. Na taj način je potvrdio neka svoja ranija djela, u kojima je obrađivao pojedine segmente Titove armije. Ali je i učinio da se nova istraživačka saznanja prošire i na prostor Hrvatske i hrvatske povijesne znanosti.