PRVI SVJETSKI RAT (pet knjiga)

O knjizi

 

Projekt će se sastojati od pet cjelina/knjiga. Svaka knjiga će kronološkim slijedom obuhvaćati razdoblje jedne ratne godine; 1914., 1915., 1916., 1917. i 1918. U prvoj cjelini bit će obrađeni povijesni događaji koji su prethodili ratnom sukobu, bit će obrađeni i iznijeti svi relevantni politički, vojni, gospodarski i socijalni aspekti koji su uvjetovali početak rata, kao i dosadašnja historiografska razmatranja, analize i kontroverze. U drugom dijelu prve knjige pažnja će biti usmjerena na ratna zbivanja koja će se obrađivati kronološkim slijedom. U idućim knjigama fokus će biti većim dijelom usmjeren na vojnu povijest, ratnu strategiju i taktiku, a manjim dijelom na političku pozadinu. Ona će se obrađivati isključivo u onim segmentima u kojima je imala izravan utjecaj na ratna događanja. Historiografska obrada teme neće se zadržati samo na „pogledu odozgo“ već će čitatelju nastojati približiti ratnu stvarnost i iz prespektive, kako običnog vojnika, tako i iz perspektive civila. U obradi svake ratne operacije biti će uključena i svjedočanstva pojedinaca, sudionika sukoba, kao i posljedice ratnih zbivanja te njihov utjecaj na život civilnog pučanstva, gospodarstva, zdravstva i svih ostalih bitnih segmenata cjelokupnih društava zaraćenih zemalja. Čitatelju će se time dati potpun uvid u onodobne ratne taktike i strategije, događaje na bojišnicama, stradavanja, odnos prema zarobljenim vojnicima i civilima te odraz ratnih zbivanja na život i funkcioniranje civilnog dijela društva.

Težište historiografskog pogleda počivati će na sudjelovanju hrvatskih postrojbi koje su bile dijelom austrougarske vojske, kao i na zbivanjima u hrvatskim zemljama u sklopu Austro-Ugarske Monarhije. Na taj način će se čitatelju dati kompletan uvid u gospodarske, socijalne i vojne aspekte hrvatskog društva tijekom Prvoga svjetskog rata. Kronološki slijed povijesnih događanja pratit će istovremeno svjetska i domaća događanja što će pridonijeti lakšem i boljem uvidu u samu problematiku širih ratnih zbivanja i pojasniti njihov odraz na hrvatsku svakodnevnicu. Hrvatski vojnik bio je aktivni sudionik širih svjetskih događanja pa će se stoga kronološki pratiti ratni put hrvatskih postrojbi, obraditi će se njihov doprinos i značaj na Sočanskoj, Karpatskoj, Galicijskoj i Srpskoj bojišnici, kao i njihova uloga u austro-ugarskoj ratnoj mornarici.

Hrvatski vojnik nije bio samo sudionik svjetskih događanja, već su pojedinci, zahvaljujući svojim visokim činovima, bili i kreatori ratnih operacija čime su izravno utjecali na vođenje i tijek rata. Visoke vojne dužnosti unutar austro-ugarske vojske i mornarice obnašalo je čak 60 hrvatskih generala i pet admirala. U radu se neće ulaziti u njihove biografske pojedinosti, već će se njihova uloga i važnost promatrati tijekom obrade pojedinih ratnih operacija, ujedno ne ispuštajući iz vida ni doprinos i stradanja običnog hrvatskog vojnika. Pri historiografskom promatranju ratnih zbivanja „odozdo“ u radu će se nastojati dati odgovore na pitanja ratnih stradavanja, života vojnika na bojišnicama, zbrinjavanja ranjenika i invalida, prehrane, nošenja pojedinaca s ratnim strahotama i načinima preživljavanja u surovim uvjetima koji su vladali na bojištima. Komaparativnim pristupom čitatelju će se osvijetliti ratna zbilja običnih vojnika na svim suprostavljenim stranama. Obrada ratnih operacija polaziti će od njihve uvjetovanosti širim zbivanjima, planiranja te taktičke i strategijske razine, preko tijeka operacije pa sve do razine subjektivnog doživljaja običnog vojnika.

Posebna pažnja bit će usmjerena u razvoj vojne tehnike i naoružanja. Opisu njihovog djelovanja kroz obrađivane primjere, poput uspredbe učinka Kruppovih i Škodinih teških topova i traženja odgovora na pitanje zašto je tek Škodino topništvo uspjelo adekvato djelovati na utvrde belgijskog Ligea i sl. Rat je nametao uporabu novih i razornijih sredstava i promjene tehnike utvrđivanja pa će se stoga u radu pratiti razvoj ratne tehnike i uvođenje novih ratnih sredstava, njihov učinak, prednosti i nedostatci. Ulaziti će se i u pitanja kršenja ratnog prava i običaja, poput njemačke uporabe bojnih otrova na Yperskoj bojišnici i sl.

U izradi projekta biti će korištena sva relevantna domaća i svjetska literatura, arhivska građa, tiskani izvori te fotografski i kartografski materijali. Kako bi se ostvario što bolji uvid u javno mnijenje zaraćenih strana, od velike važnosti bit će tiskani izvori poput novina i plakata. Njihovim suprostavljanjem bit će predstavljene različite verzije istih događanja koja će biti obrađena u svjetlu najnovijih historiografskih spoznaja. Time će se čitatelju na zoran način nastojati približiti način djelovanja ratne cenzure i ratne propagande, kao nezaobilazanog  čina aktivacije pučanstva zaraćenih strana. Pored toga, tiskani izvori poslužiti će i za prikaze društvene problematike, komunikacije vlasti s javnosti i načina oblikovanja javnog mnijenja. Razumijevanje i praćenje vojnih operacija nemoguće je bez bez detaljnih geografskih prikaza. Iz tog razloga svaka operacija će biti detaljno kartografski razrađena i popraćena obilnim fotografskim materijalom. Prednost će se dati do sada ne objavljivanim arhivskim fotografijama, što će dodatno pojačati vrijednost samog izdanja. Njegova vrijednost dodatno će se odražavati u tome što će čitatelj kroz bogatu fotografsku građu moći lakše upijati dojmove s bojišnica, ali i o njihovom utjecaju na svakodnevni život ljudi u njihovim pozadinama. Riječ je obimnoj fotografskoj građi koja je hrvatskom čitatelju ostala nepoznata.